A kérelem benyújtását megelőzően javasolt tennivalók:

1 a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (továbbiakban a „Törvény”)

2 részletesen: a Törvény 1-3. sz. mellékletei. A törvény és az esetleges módosításainak hiteles szövege a Magyar Közlöny honlapjáról érhető el (http://www.magyarkozlony.hu; http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15100.pdf).

3 főhitelező: a) a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel bejegyzett, a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó mindazon hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás hitelező, akinek zálogjoga az adós (adóstárs), az adós vagy adóstárs közeli hozzátartozója lakhatását biztosító ingatlanon vagy a zálogkötelezett ingatlanán az említett pénzügyi intézmények közül az első helyen – több ingatlan, azaz több elsőhelyi zálogjogosult esetén az, akinek zálogjoga korábbi időpontban került bejegyzésre – áll fenn, vagy b) az adós (adóstárs) vagy közeli hozzátartozói lakhatását biztosító ingatlanra kötött pénzügyi lízingszerződés jogosultja.

Főbb tudnivalók a Sberbank Magyarország Zrt-nél, mint főhitelező által koordinált bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásról

A kérelem benyújtását követően, Bankunk által megadott határidőre fizesse meg a 30 ezer forintos költségátalányt, illetve a jelzáloghitel-szerződés alapján teljesítendő minimum törlesztő részlet összegét!

Példa a minimum törlesztő részlet mértékének számítására:

Ebben az esetben, mivel a tartozás alapján számított minimum törlesztő részlet összege kevesebb, mint az ingatlan forgalmi értéke után kalkulált érték, ezért az adós számára kedvezőbb, legalább 65 000 Ft törlesztőrészletet kell Bankunk felé a jelzáloghitel-szerződés alapján havi rendszerességgel, folyamatosan teljesíteni.

Az eljárás folytatásának feltétele, hogy az egyébként folyamatosan teljesítendő fizetési kötelezettségének első részlete, illetve a költségátalány összege megfizetése megtörténjen. Ezt követően kerül sor benyújtott kérelmének a Bank által történő formai, majd a CsSz részéről annak tartalmi ellenőrzésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy adategyeztetési, hiánypótlási felhívás esetén a kért adatokat határidőben a kérelmező rendelkezésére kell bocsátania, továbbá a megállapodás tervezet előkészítésénél Bankunkkal szoros együttműködésre köteles, tehát minden szükséges információt meg kell adnia!

EREDMÉNYES a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás: amennyiben az adósság rendezésére irányuló megállapodás a főhitelező és az adós, adóstárs, valamint minden hitelező és egyéb kötelezett között érvényesen létrejön.

SIKERTELEN, ha:

 • - nem volt jogosult az eljárás kezdeményezésére;
 • - nem fizeti meg a költségátalányt, illetve a minimum törlesztőrészlet összegét;
 • - ha nem teljesíti határidőben az adategyeztetési felhívásban foglaltakat;
 • - a megállapodás a Törvényben meghatározott határidőn (90/120 napon) belül nem kerül megkötésre.

Következmény: Adósságrendezési eljárásra irányuló kérelme elutasításra, illetve az eljárás sikertelensége megállapításra kerül, emiatt az ezt követő 10 évig elveszíti jogát az eljárás ismételt kezdeményezésére. Az esetlegesen folyamatban lévő, szünetelő végrehajtási eljárások (pl. kilakoltatás) folytatódnak.

Bírósági adósságrendezési eljárás:

Kezdeményezéssel járó feladatok, az eljárás feltételei:

 • ✓ Amennyiben nincs főhitelező, az adósságrendezési eljárás iránti kérelmét közvetlenül a területileg illetékes CsSz-nél kezdeményezze, a bíróságon kívüli szakasz ebben az esetben elmarad és csak bírósági eljárás lefolytatására kerül sor.
 • ✓ Egyéb esetében bírósági adósságrendezési eljárásra abban az esetben kerül sor, ha adós és az adóstárs nyilatkozik – még az eljárás elején – arról, hogy ha a bíróságon kívüli adósságrendezés nem indul meg vagy a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás nem jön létre, azaz a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás eredménytelen, akkor a bírósági adósságrendezést kezdeményezi, és csatolja szükséges nyilatkozatokat.
 • ✓ Minden esetben meg kell fizetnie a bírósági eljárás 30 ezer forintos illetékét.
 • ✓ Amennyiben a bíróságon kívüli eljárás az Ön hibájából kifolyólag sikertelen, mert a törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegte, az eljárás megszüntetésre kerül, nincs lehetőség a bírósági szakasszal történő folytatására.

Bírósági szakaszok során fennálló főbb kötelezettségek

 • I. Egyezségkötési eljárás
  • ✓ Köteles szorosan együttműködni a családi vagyonfelügyelővel az egyezség sikeres megkötése érdekében; Ön köteles elfogadni, hogy a családi vagyonfelügyelő gazdálkodását – különös tekintettel kifizetéseire, kiadásaira – szigorúan ellenőrzi, továbbá köteles biztosítani és megadni e feladatának teljesítéséhez szükséges feltételeket.
 • II. Adósságtörlesztési eljárás
  • ✓ Amennyiben sikertelen az egyezségkötési eljárás, Ön köteles elfogadni, hogy az adósságtörlesztési határozat szerint vagyontárgyai értékesítésre kerüljenek, vagyona a hitelezők között a Törvényben meghatározottak szerint felosztásra kerüljön.

Mentesítési eljárás

A tartozás meghatározott részének elengedésére irányuló bírósági eljárás kezdeményezésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben az azt megelőzően létrejött bíróságon kívüli megállapodásban, vagy a bírósági szakaszban megkötött egyezségben foglaltak maradéktalanul teljesülnek és a hitelezők a Törvényben meghatározott adósságtörlesztési időszak alatt meghatározott mértékű megtérüléshez hozzájutottak.

Jelen útmutatót a Sberbank Magyarország Zrt. a természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatos főbb tudnivalók tájékoztató jellegű összefoglalása céljából bocsátotta ki. Az útmutató nem helyettesíti a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény és az annak végrehajtására kiadott egyéb jogszabályok ismeretét. A jelen útmutatóban foglaltak és a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról rendelkező hatályos jogszabályok közötti eltérés esetén a jogszabályban foglaltak az irányadóak. Útmutató lezárva: 2015. augusztus 25.