Tájékoztatás a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” és az MKB Bank Nyrt. közötti megállapodás alapján tervezett állományátruházásáról

1. Az átruházásban részes felek és az átruházás tervezett időpontja

A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041720; a továbbiakban: Sberbank) képviseletében tájékoztatom Önöket arról, hogy a Sberbank, mint átadó és az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-040952; a továbbiakban: MKB Bank Nyrt.), mint átvevő között létrejött megállapodás alapján az MKB Bank Nyrt. át kívánja venni a Sberbank és annak ügyfelei között fennálló hitelszerződéseket (ideértve valamennyi követelést és az azokat biztosító bármely biztosíték létrehozására irányuló szerződésből, egyoldalú kötelezettségvállalásból és ezek esetleges módosításaiból eredő valamennyi jogot és kötelezettséget) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a Hpt.) 17/A. §-a szerint (továbbiakban: átruházás).

Az átruházásra 2022. augusztus 1. napi hatállyal kerül sor, amennyiben az átruházást a felügyeleti jogkörben eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „MNB”) jóváhagyja. Az átruházással kapcsolatban valamennyi érintett ügyfél előzetes értesítést kap a Sberbanktól, azonban jelen tájékoztatóban összefoglaljuk valamennyi szükséges információt a tervezett átruházásról.

2. Az ügyfél felmondási joga az átruházásra tekintettel

Az átruházás tervezett napjáig, azaz 2022. augusztus 1.-ig jogosult az érintett ügyfél a hitelszerződését díjmentesen felmondani személyesen a bankfiókban a Sberbankhoz címzett írásos felmondási értesítéssel. Ennek hiányában úgy tekintjük, hogy az átruházás tényét és az ezzel összefüggésben módosuló szerződési feltételeket is tudomásul veszi az ügyfél.

Amennyiben a szerződés felmondása mellett dönt, úgy a felmondási értesítőben kérjük, hogy tüntesse fel a felmondásra vonatkozó szándékát, továbbá a felmondásra kerülő szerződése számát, valamint azonosításra alkalmas adatait, azaz természetes személy esetén a nevét, születési nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, valamint állandó lakcímét, gazdálkodó szervezet vagy egyéb jogi személy adós esetén a szervezet teljes nevét, cégjegyzékszámát, a nyilvántartó cégbíróságot, statisztikai számjelét.

A jognyilatkozatot természetes személy két tanú feltüntetésével teheti meg, amennyiben gazdálkodó szervezet vagy egyéb jogi személy kíván felmondással élni, akkor pedig cégszerű aláírással kell ellátni a nyilatkozatot. A felmondáshoz valamennyi adós és adóstárs egybehangzó írásbeli jognyilatkozata szükséges. A felmondás annak közlésével hatályosul, erre tekintettel a felmondási értesítőnek legkésőbb az átruházás napjáig meg kell érkeznie a Sberbankhoz. Amennyiben a hitelszerződés felmondásra kerül, úgy a fennálló kötelezettségek egy összegben esedékessé válnak. Ebben az esetben legkésőbb a hitelszerződés szerinti felmondási idő utolsó napjáig köteles teljesíteni fizetési kötelezettségét. Amennyiben az átruházás napjáig a felmondási értesítő a Sberbankhoz nem érkezik meg, akkor úgy kell tekinteni, hogy az átruházás tényét tudomásul vette az érintett.

A fennálló teljes tartozásának végtörlesztése esetén a Sberbank kollégáihoz fordulhat a szerződése végtörlesztésével kapcsolatos teendőkkel, így különösen a törlési engedély kiadásával, a záró kimutatással kapcsolatban.

Technikai segítség a felmondás benyújtásához:

Hol/milyen csatornákon tehetnek felmondó nyilatkozatot ügyfeleink?

Online vagy személyes (Bankfiókjainkban tett) nyilatkozattétel a célszerű elsődlegesen.

A postai úton küldött felmondó nyilatkozat legkésőbb az átruházás napjáig meg kell érkezzen a Sberbankhoz (kérjük, hogy lehetőség szerint legkésőbb 2022. július 29. napjáig érkezzen meg a nyilatkozat), ezt figyelembe kell venni az ügyintézés során.

Postai úton a nyilatkozatot kérjük, hogy az alábbi címre küldjék: Sberbank Magyarország Zrt. "v.a" - 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. (levelezési cím: 1463 Budapest, Pf.: 994.)

Kérjük, hogy a borítékon mindenképpen tüntessék fel az alábbit: „FELMONDÁS”.

Külföldön aláírt nyilatkozat esetében további formai elemek lehetnek szükségesek a nyilatkozathoz, kérjük, hogy erről érdeklődjön lakossági ügyfeleink esetében telefonon a 06-1-5-57-58-59 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (Sberbank Telebank), vállalati ügyfeleink esetében a vállalati kapcsolattartójukon keresztül.

Lakossági ügyfeleink részére:

Online csatornák:

A megfelelően kitöltött nyilatkozat elektronikus aláírásával (ún. AVDH aláírással, vagy amennyiben a nyilatkozattevő rendelkezik ilyennel, akkor minősített elektronikus aláírással).

Figyelem! Az AVDH aláírás hitelesítéshez ügyfélkapu hozzáférésre van szükség!

Nyilatkozatmintát itt találja: nyilatkozatmintát

Csak a pontosan, teljes körűen kitöltött nyilatkozatot van módunkban elfogadni;

Fontos ez esetben is, hogy a felmondáshoz valamennyi adós és adóstárs egybehangzó írásbeli jognyilatkozata szükséges – kérjük, hogy elektronikus aláírás választása esetében is valamennyi adós és adóstárs ugyanazt a dokumentumot írja alá elektronikusan;

AVDH aláírás hitelesítés készítéséhez a tájékoztatót itt találja: tájékoztatót

Kitöltött nyilatkozatát az elektronikus (pl. AVDH) aláírás hitelesítés után kérjük, hogy először töltse le, majd a letöltött hitelesített dokumentumot küldje el e-mailen felmondas@sberbank.hu e-mail címre;

Amennyiben a nyilatkozat kitöltése, hitelesítése vagy beküldése kapcsán kérdése merülne fel, kérjük hívja a Sberbank Telebankot: +36-1-5-57-58-59

FIGYELEM! Kizárólag a teljes körűen, megfelelő (pontos) adatokkal kitöltött, AVDH aláírás hitelesítéssel/minősített elektronikus aláírással ellátva a határidőben Bankunkhoz beérkezett nyilatkozatot áll módunkban elfogadni.

FIGYELEM! MINDEN ÜGYFELÜNKNEK!!! Fontos technikai kérés AVDH aláírás esetén!! Kérjük, hogy az AVDH aláírás hitelesítés használata esetén minden esetben a „Dokumentum letöltése” opciót válasszák ki, és a letöltött, AVDH-val hitelesített dokumentumot továbbítsák a Bank részére e-mailen keresztül.

Ha „Küldés e-mailben” opciót választja, és megad e-mail címet (e-mail címet „Az elkészült dokumentum elérésének url-jét e-mailben is elküldheti” tájékoztató szöveg alatt adhat meg), akkor kérjük, hogy minden esetben az Ön saját e-mail címét adja meg, majd ezt követően nyissa meg saját e-mail fiókját, és válassza a „HITELESÍTETT DOKUMENTUM LETÖLTÉSE” opciót. Ezt követően a letöltött – pdf vagy „asice” kiterjesztésű - dokumentumot továbbítsa e-mailen a Bank részére.

Kérjük, hogy SOHA NE a Bank e-mail címét adja meg a Küldés e-mailben” opció választásakor, mert a Bank e-mail címének a megadása nem eredményezi az Ön által aláírt nyilatkozat megküldését a Bank részére!!

FONTOS, hogy a Bank kizárólag a részére pdf formátumban továbbított (megküldött), vagy ún. „asice” kiterjesztéssel ellátott, de pdf formátumú dokumentumot tartalmazó, az Ügyfél e-mail címéről megküldött nyilatkozatokat fogadja el AVDH hitelesítéssel aláírt formában.

Személyes nyilatkozattétel

Bankfiókjainkban személyesen;

Mikro- Kis-középvállalati és Nagyvállalati ügyfeleink részére:

- közvetlen kapcsolattartójukon keresztül

- a megfelelően kitöltött nyilatkozat elektronikus aláírásával (ún. AVDH aláírással, vagy minősített elektronikus aláírással)

- nyilatkozat mintát kapcsolattartója segítségével juttatjuk el Önhöz, a nyilatkozat mintát itt találja

- AVDH aláírás hitelesítés készítéséhez a tájékoztatót egyéni vállalkozók részére itt, vállalkozások részére pedig itt találja

- amennyiben a nyilatkozat kitöltése, hitelesítése vagy beküldése kapcsán kérdése merülne fel, kérjük hívja közvetlen kapcsolattartóját, illetve olvassa el és kérjük tartsa be a Lakossági Ügyfelekre vonatkozó tájékoztatás résznél írt, de minden Ügyfelünknek szóló „Fontos technikai kérés AVDH aláírás esetén!!” alponthoz írt tájékoztatást.

- FIGYELEM! Fontos, hogy igénybevételi nyilatkozatot a vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője tehet!

3. Általános szerződési feltételek módosulása

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az átruházást követően a hitelszerződéskre alkalmazandó általános szerződési feltételek módosulnak. Az MKB Bank Nyrt. által alkalmazott általános szerződési feltételek és üzletszabályzat a https://www.mkb.hu/az-mkb-bankrol/kozlemenyek/uzletszabalyzatok honlapon, a „Később hatálybalépő üzletszabályzatok” menüpont alatt található Általános Üzletszabályzat és annak III. számú Függeléke. Kiemeljük, hogy az átruházás következtében felmerülő költség, díj nem lesz az ügyfelekre áthárítva, a szerződésből eredő kötelezettségek az átruházás folytán nem válnak terhesebbé, az egyes hitelszerződésekben rögzített egyedi feltételek nem változnak.

Az átruházás napját követően, azaz 2022. augusztus 1. napjától a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeket, és minden más adósi kötelezettségét az MKB Bank Nyrt. részére kell teljesíteni, valamint részére kell címeznie minden nyilatkozatát, kérelmét és panaszát.

4. 2022. augusztus 1-ig a törlesztési számlaszámok változatlanok

A jelenleg a hitel nyilvántartására és törlesztésére használt hitelszámla szám(ok) nem változnak, azok az átruházás napját követően is a következő közzététel szerinti számlaszám(ok):

https://www.sberbank.hu/hu/alkalmazasok/hirek.html?newsId=46c83b7a-5d8e-42cd-81be-985d6097e0cc

A fizetési kötelezettségüket a jelen pontban foglaltak szerinti számlaszámra kell változatlanul teljesíteni.

5. Az átruházás hatályosulásáról külön értesítőt kapnak az ügyfelek

Ahogyan már fentebb is hivatkoztunk rá, a szerződések átruházásával az MKB Bank Nyrt-re szállnak át a szerződést biztosító megállapodásokból eredő jogok és kötelezettségek, így különösen a zálogjogi, a kezességi, az engedményezési és biztosítási szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek. A szerződés és azt biztosító megállapodásokból eredő jogok és kötelezettségek átruházásához az ügyfelek jóváhagyása, hozzájárulása nem szükséges a Hpt. 17/A.§ (1) bekezdése alapján.

A szerződések alapján korábban esetlegesen fennállt, le nem hívott hitel, illetve kölcsön folyósítása a Sberbank hitel- és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó engedélyének visszavonásával lehetetlenült, így ezek folyósítása iránt az MKB Bank Nyrt-vel szemben sem érvényesíthetnek igényt az ügyfelek.

Amennyiben az érintett nem él a 2. pontban hivatkozott felmondási jogával, az átruházás 1. pontban írt időpontját követően a Sberbank és az MKB Bank Nyrt. közös nyilatkozatban értesíti az ügyfeleket az átruházás hatályosulásáról. Az értesítést a hitelszerződést biztosító megállapodások kötelezettjei részére is megküldjük. Ezen tájékoztatás ki fog terjedni az átruházás időpontjától kezdődően a hitelszerződések tekintetében az új kapcsolattartók elérhetőségeire, a követelések teljesítésével kapcsolatos technikai, adminisztratív és egyéb információkra.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezéseivel összhangban ügyfél-átvilágítási (ügyfél azonosítási, illetve okmányellenőrzési) és bejelentési kötelezettségének még nem tettek eleget, azt legkésőbb a tervezett átruházás napját követő 30 napon belül köteles megtenni az MKB Bank Nyrt. által megjelölt bankfiókban.

Az átruházásról tájékoztatást kaphat a honlapunkon (www.sberbank.hu) megjelölt bankfiókokban és a Call Centerünkben hétfőtől – péntekig a +36 1 5-57-58-59 telefonszámon.

A hitelszerződések átruházásról, annak menetéről, a kapcsolódó teendőkről, valamint a módosuló szerződéses rendelkezésekről az MKB Bank Nyrt. munkatársai az MKB Bank teljes fiókhálózatában (https://www.mkb.hu/fiokkereso), illetve 2022. július 4-től a TeleBANKon a +36 80 350 350-es telefonszámon a 6-os „Sberbank hitellel rendelkező ügyfelek tájékoztatása” menüpont alatt vagy az ugyfelszolgalat@mkb.hu email címen várják a kérdéseiket.

Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt"